Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na pokročilou úroveň (高等)

HSK 3.0 Pokročilá úroveň (高等)

Pokročilá úroveň nové HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 7-9 aby se student mohl pokládat za pokročilého uživatele čínštiny. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí v Číně studovat vysokoškolské obory vyučované v čínštině a pracovat na vysoce profesionálních pozicích (překladatel, právník). V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace, psaní a překladu na jednotlivých stupních pokročilé úrovně.

Je důležité upozornit, že pokročilá úroveň nového HSK 3.0 nebude běžně požadována po zahraničních studentech (mezinárodní studijní obory) v Číně. Její uspořádání bude také odlišné od předchozích dvou stupňů. Zde je shrnutí zvláštních specifik nové HSK 3.0 v bodech:

    • Materiály pro zkoušku jsou velmi profesionální a zaměřené na akademický výzkum.
    • Od studentů se očekává nejen schopnost psát a mluvit čínsky, ale činit tak s lehkostí, profesionálním slovníkem a elegancí.
    • Studenti musí být obeznámeni s detaily čínské kultury, skrytými významy a to do té míry, že budou uvažovat v čínštině stejně tak jako rodilý mluvčí.
    • Pro včechny 3 stupňe bude jeden společný test a na základě jeho výsledků se rozhodne, do kterého stupně testovaný spadá.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová pokročilá úroveň HSK (stupně 7 až 9)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 7: 

Témata zahrnují společenskou etiketu, vědu a techniku, umění, tělesnou výchovu, psychologii a dalšího odborného obsahu. Příkladem úkolů pro studenty může být výměna názorů s účastníky na formálních akademických konferencích nebo čtení studijních materiálů z konkrétních oborů.

Stupeň 8: 

Témata zahrnují lingvistiku, politiku, ekonomii, právo, filozofii, historii atd. Studenti musí mít schopnost diskutovat o politických záležitostech, filozofii a náboženství za použítí správných jazykových prostředků. Studenti by měli být schopni vyjadřovat názory, klást otázky a odvolávat se při řešení sporů.

Stupeň 9: 

Buďte připraveni setkat se s tématy, jako je akademický výzkum, zákony nebo předpisy. Tato témata se mohou vztahovat na obchod, právní předpisy a mezinárodní záležitosti. Student by měl být schopen formálně vést obchodní jednání a umět číst v dokumentech jako jsou různé regulace, smlouvy a předpisi nebo akademické práce. 

Poslech

Stupeň 7:

Chápat přednášky o obecných tématech a společenských událostech (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět hlavní myšlence a získat klíčové informace i přes rušivé faktory v prostředí. Schpnost pochopit základní sociální a kulturní konotacím.

Stupeň 8:

Chápat přednášky na profesionální témata a konkrétní společenské události (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět nejen hlavní myšlence a získat klíčové informace, ale vyslechnout i detailníinformace v rišném prostředí. Schopnost porozumět sociálním a kulturním konotacím. 

Stupeň 9:

Chápat jakýkoliv poslech normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Analyzovat a získat informace i pokud nejsou plně odprezentovány. Schopnost dobře rozumět sociálním a kulturním konotacím a bhodně se s nimi vypořádat.

Mluvení

Stupeň 7:

Vyjadřuje názory, vede konverzace nebo debaty pomoci různorodých gramatických prostředků. Má standardní výslovnost a je schopen měnit styl podle situace. Obohacuje projev jednoduchými rétorickými prostředky jako jsou metafory. Má základní kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Stupeň 8:

Umí dobře pronášet projevy a debatovat za použití různých typů vět. Má standardní a plynulou výslovnost. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má vynikající cit pro mezikulturní komunikaci.

Stupeň 9:

Umí skvěle mluvit na různá témata za použití rozsáhlé palety gramatických konstrukcí. Má standardní a plynulou výslovnost a je schopen měnit styl podel situace. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má dobrou kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Čtení

Stupeň 7: 

Je schopen číst slabiky, znaky a slovíčka obsažená v pokročilých ukazatelých jazykových znalostí. Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 200 znaků za minutu. Do jisté míry rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu. Dokáže samostatně vyhledávat potřebné informace. Dokáže analyzovat logiku a strukturu sofistikovaného textu jak po formální, tak obsahové stránce.

Stupeň 8: 

Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 220 znaků za minutu. Dobře rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu včetně kulturně-společenských konotací. Ovládá práci s textem do té míry, že je schopen v textu dohledat jazykové nepřesnosti, logické chyby atd. 

Stupeň 9: 

Čtěte složité texty v široké paletě stylů a forem na vybraná témata rychlostí ne nižší než 240 znaků za minutu. Skvěle rozumí a interpretuje všechny myšlenky v textu včetně složitých kulturně-společenských konotací.

Psaní

Stupeň 7:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. S konzistentním postojem, strukturou, správným formátem. Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje rétorické metody.

Stupeň 8:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. Text má jasně definovaným postoj, strukturu, správné formulace i formát.Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje různé metody rétoriky a zná mnohá 成语 a idiomatické výrazy.

Stupeň 9:

Umět ručně psát 500 pokročilých znaků. Je shopen napsat diplomovou práci. Správně používá veškeré rétorické prostředky a idiomy.  

Překlad

Stupeň 7:

Má základy profesionálních překladatelských dovedností. Je schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech a správně přeložit obecné, argumentační eseje či výklady.

Stupeň 8:

Má profesionální překladatelské dovednosti. Schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech. Schopen správně přeložit obecné, argumentační eseje a výklady o větší délce.

Stupeň 9:

Má dobré profesionální překladatelské dovednosti. Schopen hladce a rychle provádět simultánní tlumočení při formálních příležitostech a správně a kultivovaně přeložit různé druhy textů.

Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na střední úroveň (中等)

HSK 3.0 Střední úroveň (中等)

Střední úroveň nového HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 4-6 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny, který je schopen v Číně studovat a pracovat. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních střední úrovně.

Na střední úrovni HSK 3.0, která odpovídá předchozímu HSK 5-6, přibyla nová disciplína a tou je překlad. 

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová střední úroveň HSK (stupně 4 až 6)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 4: 

Témata zahrnují komunitní život, život na kampuse, zdraví, každodenní komunikaci v kanceláři a na pracovišti, zvířata, rostliny atd. Příkladem úkolů může být návštěva lékaře s efektivní komunikací příznaků a léčby, nebo schopnost napsat inzerát na brigádu a odpovědět na dotazy uchazečů. 

Stupeň 5: 

Témata zahrnují mezilidské vztahy, životní styl, metody učení, životní prostředí, současná společnost atd. Od studentů se očekává, že jsou schopni vyjádřit vlastní pohled na některá společenská témata a jsou schopni odpovídat na pracovní maily. Dále pak představit své studijní metody a navrhovat řešení problémů.

Stupeň 6: 

Témata směřují od obecných ke konkrétním oborům souvisejícím s prací a studiem, jako je sociální sociální interakce, podnikání, korporátní záležitosti, řešení problémů a srovnávání kultur.  Studenti by měli být schopni číst čínské zprávy, komentovat je a být schopni vést neformální diskuse o čínské historii a kultuře.

Poslech 听

Stupeň 4:

Porozumět neformálním dialogům a promluvám (do 400 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 180 – 200 znaků za minutu. Přes redundance a neobvyklé pauzy jsou shopni porozumět hlavní myšlence. Studenti v poslechu chápou a dokáží rozeznat skrytý význam či sarkasmus a chápat odkazy na čínskou kulturu .

Stupeň 5:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám nebo rodiným konverzacím (do 500 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Jsou schopni získat úplné a podrobné informace, i když se mluví se zbytečnými pauzami, redundancemi nebo i v hlučném prostředí. Chápou kulturní podtext v konverzacích a promluvách.

Stupeň 6:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám na běžná témata (do 600 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem a o vyšší rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Rozumí plynulé řeči rodilých mluvčí. Jsou scholni vyhnout se negtivním vlivům, jako jsou poruchy řeči nebo opravy proluv a porozumět skutečným záměrům mluvčího. Plně chápou význam s kulturním podtextem.

Mluvení 说

Stupeň 4:

Správně a přirozeně vyslovovat 724 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni vytvářet monology nebo promluvy v odstavcích s logickým členěním a za použití souvětí a rozvitých vět popsat složitější situaci nebo rozvinout popis. Plynule a výstižně vyjádřit své názory nebo pocity v běžném hovoru.

Stupeň 5:

Správně a přirozeně vyslovovat 822 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni účastnit se dikuse za použití komplikovaných souvětí velmi detailně popsat situaci. Jasně za použití adekvátních výrazů a s jasnou logickou strukturou vyjádřit názor na věc nebo popsat vlastní pocity.

Stupeň 6:

Správně a přirozeně vyslovovat 908 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni užívat správných složitých větných struktur pro popis situace nebo scény. Dokáže podrobně popsat události a situace, vést diskuse a jednání se skvělou logickou stavbou. Obšírně a s detaily vysvětlit vlastní názor nebo pocity. Zároveň se vyjadřovat plynule a používat bohatou slovní zásobu vhodně přizpůsobenou situaci.

Čtení 读

Stupeň 4:

Dokáží rozpoznat význam přes 1200 čínských znaků a na 3245 slovíček. Umí číst texty se souvětími (do 500 čínských znaků) rychlostí alespoň 140 znaků za minutu. Chápou hlavní myšlenky z vyprávění, výkladů a jednoduchých dialektických textů. Čtou mezi řádky a mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování a asociace různých významů v textu.

Stupeň 5:

Dokáží rozpoznat význam přes 1500 čínských znaků a na 4316 slovíček. Umí číst texty s rozvitými souvětími kolem 700 čínských znaků rychlostí alespoň 160 znaků za minutu. Umí shrnout hlavní body ve vyprávěních, výkladech a dialektických textech a přidat vlastní komentář. Čtou mezi řádky a text promýšlí. Mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace a vyhledávání různých významů v textu.

Stupeň 6:

Dokáží rozpoznat význam přes 1800 čínských znaků a na 5456 slovíček. Studenti umí číst různorodé texty (do 900 čínských znaků) rychlostí ne nižší než 180 znaků za minutu. Zvládnou objasnit strukturu, logiku a hlavní body z jakýchkoli textů. Plně chápou a implicitní informace a kulturní prvky obsažené v textu. Mají vynikající čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace, vyhledávání různých významů v textu a sumarizace.

Psaní 写

Stupeň 4:

Umí napsat dalších 100 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 赞 (zàn chválit), 疑 (yi podezření). Jsou obeznámeni se strukturou složených znaků. Jsou schopni sepsat vyprávění nebo výklad o délce nejméně 300 znaků v požadovaném časovém limitu.

Stupeň 5:

Umí napsat dalších 250 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 碍 (ài blokovat), 鬼 (guǐ, duch).  Umí analyzovat strukturu různých znaků. Jsou schopni správně sestavit článek s vyprávěním, výkladem nebo jednoduchým argumentačním textem o délce nejméně 450 znaků v požadovaném časovém limitu. Chápou základní literární styly.

Stupeň 6:

Umí napsat dalších 400 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 傲 (ào arogantní), 蹲 (dun, dřep). Umět bez problémů analyzovat struktury nejrůznějších znaků. Jsou schopni sepsat složité vyprávění, výklad nebo argumentační text v délce minimálně 600 znaků v požadovaném časovém limitu. Rozumí různým stylům psaní a umí používat některé běžné literární prostředky jako jsou metafory.

Překlad 译

Stupeň 4:

Základní překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit základní myšlenky a kulturní prvky. Zvládnou základní tlumočení při neformálních příležitostech. Musí bez chyb překládat psanou čínštinu.

Stupeň 5:

Dostatečné překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit celé myšlenky a vhodně se vypořádat s kulturními prvky. Zvládnou základní simultání překlad při neformálních příležitostech. Musí relativně přesně překládat psanou čínštinu.

Stupeň 6:

Obecná překladatelská schopnost (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí adekvátně přeložit celé myšlenky a zvládnout kulturní prvky. Zvládnou plynule tlumočit při neformálních příležitostech. Musí přesně překládat různé styly psané čínštiny.

Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na základní úroveň (初等)

HSK 3.0 Základní úroveň (初等)


Základní úroveň nového HSK 3.0 obsahuje 3 stupně
. Bude tedy zapotřebí složit zkoušky stupně 1-3 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny na základní úrovni. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních základní úrovně.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová základní úroveň HSK (stupně 1 až 3)

 

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 1:

Úlohy zahrnují tato témata: Osobní údaje, denní režim, jídlo, doprava, koníčky atd. Studenti by měli být schopni splnit související komunikační úkoly v oblasti používání zdvořilých slov a základních frází a být schopni získat informace z prostředí, potvrdit si doměnku otázkou ANO/NE.

Stupeň 2:

Úlohy zahrnují tato témata: Základní společenský život, rodinný život, školní život, nakupování, stolování, osobní pocity atd. Studenti by měli být schopni si objednat jídlo v čínské restauraci, a vést jednoduché rozhovory s čínskými přáteli u jídla nebo vyplňit osobně údaje do jednoduchého formuláře.

Stupeň 3:

Úlohy zahrnují tato témata: Cestování, popis školního / pracovního dne, volnočasové aktivity, svátky, vzdělání, povolání atd. Studenti musí být schopni povídat si o Čínském novém roce, jeho zvycích a přípravě na něj, stejně tak jsou schopni formulovat ústní i písemnou pozvánku na Čínský nový rok.

Poslech 听

Stupeň 1:

Porozumět slovům, frázím a jednoduchým větám. Rozumět standardní, jasné a pomalé výslovnosti čínštiny s rychlostí kolem 100 znaků za minutu. Chápat základní předávané informace s pomocí obrázků nebo reálií.

Stupeň 2:

Porozumět jednoduchým dialogům, promluvám obsahujících jednoduché věty a 1-2 souvětí. Rozumět standardní, pozorně a pomalu vyslovované čínštině s rychlostí kolem 140 znaků za minutu. Studenti také musí rozumět složitějším dialogům za pomocí gest nebo mimiky.

Stupeň 3:

Porozumět jednoduchým dialogům a promluvám obsahujících dlouhé věty jednoduché a několik krátkých souvětí. Rozumět lehce akcentované standardní čínštině s průměrnou rychlostí promluvy ( asi 180 znaků za minutu). Díky znalostem změn ve výslovnosti, tonech a rychlosti promluvy jste schopni porozumět většímu množství informací.

Mluvení 说

Stupeň 1:

Správně vyslovovat 269 základních slabik (například: shān, fú, jǐ, ài). Studenti musí být schopni pomocí slovní zásoby a gramatických struktur obsažených v prvním stupni vytvářet jednoduché otázky a odpovídat na ně.

Stupeň 2:

Správně vyslovovat 468 základních slabik (příklad nových slabik: kū, chóng, hǎi, nòng). Studenti musí být schopni se slovně vyjádřit v běžných situacích. Pomocí jednoduchých vět předat informace, odpovídát na otázky a vést krátký rozhovor v rámci témat a slovní zásoby druhého stupně.

Stupeň 3:

Správně vyslovovat 608 základních slabik (příklad nových slabik: hūn, nóng, sǐ, yàn). Studenti se musí cítit v každodenních konverzacích pohodlně a musí být schopni vést jednoduché diskuse. Shopnost vyjadřovat se během jednoduchých rozhovorův a za použítí malého počtu složitějších vět se účastnit jednoduché komunikace nebo diskuse.

Čtení 读

Stupeň 1:

Dokáže rozpoznat význam základních 300 čínských znaků a 500 slovíček. S pomocí obrázků nebo pchin-jinu zvládne číst jednoduché texty kolem 100 čínských znaků rychlostí nejméně 80 čínských znaků za minutu. V názvech ulic, mapách, tabulkách a poznámkách dokáže vyčíst ty nejzákladnější informace.

Stupeň 2:

Dokáže rozpoznat význam základních 600 čínských znaků a 1272 slovíček. Pomocí pchin-jinu, ilustrací nebo slovníku může číst základní texty kolem 200 čínských znaků rychlostí asi 100 čínských znaků za minutu. V různorodých textech jako je krátké vyprávění, představení, oznámení a elektronických formách textu dokáže nalézt klíčové informace.

Stupeň 3:

Dokáže rozpoznat význam základních 900 čínských znaků a 2245 slovíček. Schopen číst texty o 300 čínských znacích rychlostí alespoň 100 čínských znaků za minutu. S pomocí slovníku pochopit význam nových slov. Dovede přeskakovat a vyhledávat v souvislém textu. 

Psaní 写

Stupeň 1:

Umí napsat 100 základních čínských znaků. Příklad: 三 (sān tři), 鸡 (jī kuře). Musí umět základní tahy, jejich pořadí ve znacích a užití základní interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 10 znaků za minutu. Jsou schopni vyplnit formuláře s osobními údaji a zapsat jednoduchou poznámku svým přátelům.

Stupeň 2:

Umí napsat 200 běžných čínských znaků. Příklad: 肉 (ròu maso), 路 (lù cesta). Musí dobře ovládat všechny tahy, jejich pořadí ve znacích a užití jednoduché interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 15 znaků za minutu. Studenti musí být také schopni sestavit odstavec o délce nejméně 100 znaků na známá témata – představení se, můj den, ve škole – v danné časovém limitu. 

Stupeň 3:

Umí napsat 300 čínských znaků. Příklad: Příklad: 学 (xúe učit se), 住 (zhù bydlet). Musí velmi dobře ovládat pravidla pro psaní tahů a znaků v Čínštině, a použití veškeré interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 20 znaků za minutu. Studenti musí být schopni v požadovaném časovém limitu napsat e-mail, oznámení nebo článek o délce nejméně 200 znaků.

V dalším článku se podíváme na požadavky na nové HSK 3.0 střední úrovně, tedy úroveň, která bude vyžadována po zahraničních pracovnících a studentech.