Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na střední úroveň (中等)

HSK 3.0 Střední úroveň (中等)

Střední úroveň nového HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 4-6 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny, který je schopen v Číně studovat a pracovat. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních střední úrovně.

Na střední úrovni HSK 3.0, která odpovídá předchozímu HSK 5-6, přibyla nová disciplína a tou je překlad. 

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová střední úroveň HSK (stupně 4 až 6)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 4: 

Témata zahrnují komunitní život, život na kampuse, zdraví, každodenní komunikaci v kanceláři a na pracovišti, zvířata, rostliny atd. Příkladem úkolů může být návštěva lékaře s efektivní komunikací příznaků a léčby, nebo schopnost napsat inzerát na brigádu a odpovědět na dotazy uchazečů. 

Stupeň 5: 

Témata zahrnují mezilidské vztahy, životní styl, metody učení, životní prostředí, současná společnost atd. Od studentů se očekává, že jsou schopni vyjádřit vlastní pohled na některá společenská témata a jsou schopni odpovídat na pracovní maily. Dále pak představit své studijní metody a navrhovat řešení problémů.

Stupeň 6: 

Témata směřují od obecných ke konkrétním oborům souvisejícím s prací a studiem, jako je sociální sociální interakce, podnikání, korporátní záležitosti, řešení problémů a srovnávání kultur.  Studenti by měli být schopni číst čínské zprávy, komentovat je a být schopni vést neformální diskuse o čínské historii a kultuře.

Poslech 听

Stupeň 4:

Porozumět neformálním dialogům a promluvám (do 400 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 180 – 200 znaků za minutu. Přes redundance a neobvyklé pauzy jsou shopni porozumět hlavní myšlence. Studenti v poslechu chápou a dokáží rozeznat skrytý význam či sarkasmus a chápat odkazy na čínskou kulturu .

Stupeň 5:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám nebo rodiným konverzacím (do 500 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Jsou schopni získat úplné a podrobné informace, i když se mluví se zbytečnými pauzami, redundancemi nebo i v hlučném prostředí. Chápou kulturní podtext v konverzacích a promluvách.

Stupeň 6:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám na běžná témata (do 600 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem a o vyšší rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Rozumí plynulé řeči rodilých mluvčí. Jsou scholni vyhnout se negtivním vlivům, jako jsou poruchy řeči nebo opravy proluv a porozumět skutečným záměrům mluvčího. Plně chápou význam s kulturním podtextem.

Mluvení 说

Stupeň 4:

Správně a přirozeně vyslovovat 724 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni vytvářet monology nebo promluvy v odstavcích s logickým členěním a za použití souvětí a rozvitých vět popsat složitější situaci nebo rozvinout popis. Plynule a výstižně vyjádřit své názory nebo pocity v běžném hovoru.

Stupeň 5:

Správně a přirozeně vyslovovat 822 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni účastnit se dikuse za použití komplikovaných souvětí velmi detailně popsat situaci. Jasně za použití adekvátních výrazů a s jasnou logickou strukturou vyjádřit názor na věc nebo popsat vlastní pocity.

Stupeň 6:

Správně a přirozeně vyslovovat 908 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni užívat správných složitých větných struktur pro popis situace nebo scény. Dokáže podrobně popsat události a situace, vést diskuse a jednání se skvělou logickou stavbou. Obšírně a s detaily vysvětlit vlastní názor nebo pocity. Zároveň se vyjadřovat plynule a používat bohatou slovní zásobu vhodně přizpůsobenou situaci.

Čtení 读

Stupeň 4:

Dokáží rozpoznat význam přes 1200 čínských znaků a na 3245 slovíček. Umí číst texty se souvětími (do 500 čínských znaků) rychlostí alespoň 140 znaků za minutu. Chápou hlavní myšlenky z vyprávění, výkladů a jednoduchých dialektických textů. Čtou mezi řádky a mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování a asociace různých významů v textu.

Stupeň 5:

Dokáží rozpoznat význam přes 1500 čínských znaků a na 4316 slovíček. Umí číst texty s rozvitými souvětími kolem 700 čínských znaků rychlostí alespoň 160 znaků za minutu. Umí shrnout hlavní body ve vyprávěních, výkladech a dialektických textech a přidat vlastní komentář. Čtou mezi řádky a text promýšlí. Mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace a vyhledávání různých významů v textu.

Stupeň 6:

Dokáží rozpoznat význam přes 1800 čínských znaků a na 5456 slovíček. Studenti umí číst různorodé texty (do 900 čínských znaků) rychlostí ne nižší než 180 znaků za minutu. Zvládnou objasnit strukturu, logiku a hlavní body z jakýchkoli textů. Plně chápou a implicitní informace a kulturní prvky obsažené v textu. Mají vynikající čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace, vyhledávání různých významů v textu a sumarizace.

Psaní 写

Stupeň 4:

Umí napsat dalších 100 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 赞 (zàn chválit), 疑 (yi podezření). Jsou obeznámeni se strukturou složených znaků. Jsou schopni sepsat vyprávění nebo výklad o délce nejméně 300 znaků v požadovaném časovém limitu.

Stupeň 5:

Umí napsat dalších 250 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 碍 (ài blokovat), 鬼 (guǐ, duch).  Umí analyzovat strukturu různých znaků. Jsou schopni správně sestavit článek s vyprávěním, výkladem nebo jednoduchým argumentačním textem o délce nejméně 450 znaků v požadovaném časovém limitu. Chápou základní literární styly.

Stupeň 6:

Umí napsat dalších 400 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 傲 (ào arogantní), 蹲 (dun, dřep). Umět bez problémů analyzovat struktury nejrůznějších znaků. Jsou schopni sepsat složité vyprávění, výklad nebo argumentační text v délce minimálně 600 znaků v požadovaném časovém limitu. Rozumí různým stylům psaní a umí používat některé běžné literární prostředky jako jsou metafory.

Překlad 译

Stupeň 4:

Základní překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit základní myšlenky a kulturní prvky. Zvládnou základní tlumočení při neformálních příležitostech. Musí bez chyb překládat psanou čínštinu.

Stupeň 5:

Dostatečné překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit celé myšlenky a vhodně se vypořádat s kulturními prvky. Zvládnou základní simultání překlad při neformálních příležitostech. Musí relativně přesně překládat psanou čínštinu.

Stupeň 6:

Obecná překladatelská schopnost (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí adekvátně přeložit celé myšlenky a zvládnout kulturní prvky. Zvládnou plynule tlumočit při neformálních příležitostech. Musí přesně překládat různé styly psané čínštiny.