Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na základní úroveň (初等)

HSK 3.0 Základní úroveň (初等)


Základní úroveň nového HSK 3.0 obsahuje 3 stupně
. Bude tedy zapotřebí složit zkoušky stupně 1-3 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny na základní úrovni. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních základní úrovně.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová základní úroveň HSK (stupně 1 až 3)

 

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 1:

Úlohy zahrnují tato témata: Osobní údaje, denní režim, jídlo, doprava, koníčky atd. Studenti by měli být schopni splnit související komunikační úkoly v oblasti používání zdvořilých slov a základních frází a být schopni získat informace z prostředí, potvrdit si doměnku otázkou ANO/NE.

Stupeň 2:

Úlohy zahrnují tato témata: Základní společenský život, rodinný život, školní život, nakupování, stolování, osobní pocity atd. Studenti by měli být schopni si objednat jídlo v čínské restauraci, a vést jednoduché rozhovory s čínskými přáteli u jídla nebo vyplňit osobně údaje do jednoduchého formuláře.

Stupeň 3:

Úlohy zahrnují tato témata: Cestování, popis školního / pracovního dne, volnočasové aktivity, svátky, vzdělání, povolání atd. Studenti musí být schopni povídat si o Čínském novém roce, jeho zvycích a přípravě na něj, stejně tak jsou schopni formulovat ústní i písemnou pozvánku na Čínský nový rok.

Poslech 听

Stupeň 1:

Porozumět slovům, frázím a jednoduchým větám. Rozumět standardní, jasné a pomalé výslovnosti čínštiny s rychlostí kolem 100 znaků za minutu. Chápat základní předávané informace s pomocí obrázků nebo reálií.

Stupeň 2:

Porozumět jednoduchým dialogům, promluvám obsahujících jednoduché věty a 1-2 souvětí. Rozumět standardní, pozorně a pomalu vyslovované čínštině s rychlostí kolem 140 znaků za minutu. Studenti také musí rozumět složitějším dialogům za pomocí gest nebo mimiky.

Stupeň 3:

Porozumět jednoduchým dialogům a promluvám obsahujících dlouhé věty jednoduché a několik krátkých souvětí. Rozumět lehce akcentované standardní čínštině s průměrnou rychlostí promluvy ( asi 180 znaků za minutu). Díky znalostem změn ve výslovnosti, tonech a rychlosti promluvy jste schopni porozumět většímu množství informací.

Mluvení 说

Stupeň 1:

Správně vyslovovat 269 základních slabik (například: shān, fú, jǐ, ài). Studenti musí být schopni pomocí slovní zásoby a gramatických struktur obsažených v prvním stupni vytvářet jednoduché otázky a odpovídat na ně.

Stupeň 2:

Správně vyslovovat 468 základních slabik (příklad nových slabik: kū, chóng, hǎi, nòng). Studenti musí být schopni se slovně vyjádřit v běžných situacích. Pomocí jednoduchých vět předat informace, odpovídát na otázky a vést krátký rozhovor v rámci témat a slovní zásoby druhého stupně.

Stupeň 3:

Správně vyslovovat 608 základních slabik (příklad nových slabik: hūn, nóng, sǐ, yàn). Studenti se musí cítit v každodenních konverzacích pohodlně a musí být schopni vést jednoduché diskuse. Shopnost vyjadřovat se během jednoduchých rozhovorův a za použítí malého počtu složitějších vět se účastnit jednoduché komunikace nebo diskuse.

Čtení 读

Stupeň 1:

Dokáže rozpoznat význam základních 300 čínských znaků a 500 slovíček. S pomocí obrázků nebo pchin-jinu zvládne číst jednoduché texty kolem 100 čínských znaků rychlostí nejméně 80 čínských znaků za minutu. V názvech ulic, mapách, tabulkách a poznámkách dokáže vyčíst ty nejzákladnější informace.

Stupeň 2:

Dokáže rozpoznat význam základních 600 čínských znaků a 1272 slovíček. Pomocí pchin-jinu, ilustrací nebo slovníku může číst základní texty kolem 200 čínských znaků rychlostí asi 100 čínských znaků za minutu. V různorodých textech jako je krátké vyprávění, představení, oznámení a elektronických formách textu dokáže nalézt klíčové informace.

Stupeň 3:

Dokáže rozpoznat význam základních 900 čínských znaků a 2245 slovíček. Schopen číst texty o 300 čínských znacích rychlostí alespoň 100 čínských znaků za minutu. S pomocí slovníku pochopit význam nových slov. Dovede přeskakovat a vyhledávat v souvislém textu. 

Psaní 写

Stupeň 1:

Umí napsat 100 základních čínských znaků. Příklad: 三 (sān tři), 鸡 (jī kuře). Musí umět základní tahy, jejich pořadí ve znacích a užití základní interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 10 znaků za minutu. Jsou schopni vyplnit formuláře s osobními údaji a zapsat jednoduchou poznámku svým přátelům.

Stupeň 2:

Umí napsat 200 běžných čínských znaků. Příklad: 肉 (ròu maso), 路 (lù cesta). Musí dobře ovládat všechny tahy, jejich pořadí ve znacích a užití jednoduché interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 15 znaků za minutu. Studenti musí být také schopni sestavit odstavec o délce nejméně 100 znaků na známá témata – představení se, můj den, ve škole – v danné časovém limitu. 

Stupeň 3:

Umí napsat 300 čínských znaků. Příklad: Příklad: 学 (xúe učit se), 住 (zhù bydlet). Musí velmi dobře ovládat pravidla pro psaní tahů a znaků v Čínštině, a použití veškeré interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 20 znaků za minutu. Studenti musí být schopni v požadovaném časovém limitu napsat e-mail, oznámení nebo článek o délce nejméně 200 znaků.

V dalším článku se podíváme na požadavky na nové HSK 3.0 střední úrovně, tedy úroveň, která bude vyžadována po zahraničních pracovnících a studentech.