Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na pokročilou úroveň (高等)

HSK 3.0 Pokročilá úroveň (高等)

Pokročilá úroveň nové HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 7-9 aby se student mohl pokládat za pokročilého uživatele čínštiny. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí v Číně studovat vysokoškolské obory vyučované v čínštině a pracovat na vysoce profesionálních pozicích (překladatel, právník). V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace, psaní a překladu na jednotlivých stupních pokročilé úrovně.

Je důležité upozornit, že pokročilá úroveň nového HSK 3.0 nebude běžně požadována po zahraničních studentech (mezinárodní studijní obory) v Číně. Její uspořádání bude také odlišné od předchozích dvou stupňů. Zde je shrnutí zvláštních specifik nové HSK 3.0 v bodech:

    • Materiály pro zkoušku jsou velmi profesionální a zaměřené na akademický výzkum.
    • Od studentů se očekává nejen schopnost psát a mluvit čínsky, ale činit tak s lehkostí, profesionálním slovníkem a elegancí.
    • Studenti musí být obeznámeni s detaily čínské kultury, skrytými významy a to do té míry, že budou uvažovat v čínštině stejně tak jako rodilý mluvčí.
    • Pro včechny 3 stupňe bude jeden společný test a na základě jeho výsledků se rozhodne, do kterého stupně testovaný spadá.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová pokročilá úroveň HSK (stupně 7 až 9)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 7: 

Témata zahrnují společenskou etiketu, vědu a techniku, umění, tělesnou výchovu, psychologii a dalšího odborného obsahu. Příkladem úkolů pro studenty může být výměna názorů s účastníky na formálních akademických konferencích nebo čtení studijních materiálů z konkrétních oborů.

Stupeň 8: 

Témata zahrnují lingvistiku, politiku, ekonomii, právo, filozofii, historii atd. Studenti musí mít schopnost diskutovat o politických záležitostech, filozofii a náboženství za použítí správných jazykových prostředků. Studenti by měli být schopni vyjadřovat názory, klást otázky a odvolávat se při řešení sporů.

Stupeň 9: 

Buďte připraveni setkat se s tématy, jako je akademický výzkum, zákony nebo předpisy. Tato témata se mohou vztahovat na obchod, právní předpisy a mezinárodní záležitosti. Student by měl být schopen formálně vést obchodní jednání a umět číst v dokumentech jako jsou různé regulace, smlouvy a předpisi nebo akademické práce. 

Poslech

Stupeň 7:

Chápat přednášky o obecných tématech a společenských událostech (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět hlavní myšlence a získat klíčové informace i přes rušivé faktory v prostředí. Schpnost pochopit základní sociální a kulturní konotacím.

Stupeň 8:

Chápat přednášky na profesionální témata a konkrétní společenské události (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět nejen hlavní myšlence a získat klíčové informace, ale vyslechnout i detailníinformace v rišném prostředí. Schopnost porozumět sociálním a kulturním konotacím. 

Stupeň 9:

Chápat jakýkoliv poslech normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Analyzovat a získat informace i pokud nejsou plně odprezentovány. Schopnost dobře rozumět sociálním a kulturním konotacím a bhodně se s nimi vypořádat.

Mluvení

Stupeň 7:

Vyjadřuje názory, vede konverzace nebo debaty pomoci různorodých gramatických prostředků. Má standardní výslovnost a je schopen měnit styl podle situace. Obohacuje projev jednoduchými rétorickými prostředky jako jsou metafory. Má základní kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Stupeň 8:

Umí dobře pronášet projevy a debatovat za použití různých typů vět. Má standardní a plynulou výslovnost. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má vynikající cit pro mezikulturní komunikaci.

Stupeň 9:

Umí skvěle mluvit na různá témata za použití rozsáhlé palety gramatických konstrukcí. Má standardní a plynulou výslovnost a je schopen měnit styl podel situace. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má dobrou kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Čtení

Stupeň 7: 

Je schopen číst slabiky, znaky a slovíčka obsažená v pokročilých ukazatelých jazykových znalostí. Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 200 znaků za minutu. Do jisté míry rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu. Dokáže samostatně vyhledávat potřebné informace. Dokáže analyzovat logiku a strukturu sofistikovaného textu jak po formální, tak obsahové stránce.

Stupeň 8: 

Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 220 znaků za minutu. Dobře rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu včetně kulturně-společenských konotací. Ovládá práci s textem do té míry, že je schopen v textu dohledat jazykové nepřesnosti, logické chyby atd. 

Stupeň 9: 

Čtěte složité texty v široké paletě stylů a forem na vybraná témata rychlostí ne nižší než 240 znaků za minutu. Skvěle rozumí a interpretuje všechny myšlenky v textu včetně složitých kulturně-společenských konotací.

Psaní

Stupeň 7:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. S konzistentním postojem, strukturou, správným formátem. Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje rétorické metody.

Stupeň 8:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. Text má jasně definovaným postoj, strukturu, správné formulace i formát.Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje různé metody rétoriky a zná mnohá 成语 a idiomatické výrazy.

Stupeň 9:

Umět ručně psát 500 pokročilých znaků. Je shopen napsat diplomovou práci. Správně používá veškeré rétorické prostředky a idiomy.  

Překlad

Stupeň 7:

Má základy profesionálních překladatelských dovedností. Je schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech a správně přeložit obecné, argumentační eseje či výklady.

Stupeň 8:

Má profesionální překladatelské dovednosti. Schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech. Schopen správně přeložit obecné, argumentační eseje a výklady o větší délce.

Stupeň 9:

Má dobré profesionální překladatelské dovednosti. Schopen hladce a rychle provádět simultánní tlumočení při formálních příležitostech a správně a kultivovaně přeložit různé druhy textů.